ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ 

         Αναδημοσιεύεται από την εφημερίδα των Ιωαννίνων "Ηπειρωτικός Αγών " φ. της 26-1-1934                   Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ

                                          26-1-1934

              ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗ. Ιανουάριος (Εκτάκτου ανταποκριτού μας).


Από του παρελθόντος έτους ήρχισε και εις την Κοινότητά μας να δρα αξιεπαίνως όλως η νεοσυσταθείσα «Προοδευτική ΄Ενωσις». Το Διοικητικόν αυτής συμβούλιον αποτελούμενον εκ των κ.κ. Δημητρίου Βαρδάκη Προέδρου, Γεωργίου Ν. Λάζου Γενικού Γραμματέως και εκ των κ.κ. Θεοδώρου Πούλιου, Ιωάννου Πούλιου και Πέτρου Σιάφαρη μελών ευθύς εξ αρχής κατέδειξεν, ότι έχει τον ζήλον και την διάθεσιν να δράση και να εξυπηρετήση τα γενικά της Κοινότητος συμφέροντα ερχόμενον συνεπίκουρον εις τας φιλοτίμους και αξιεπαίνους προσπαθείας του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του εθεώρησε καθήκον και εξυπηρετικήν άμα ενέργειαν, όπως έλθη εις επαφήν προς τα εις την ξενιτειάν ευρισκόμενα τέκνα της Στρατίνιστας.

Ούτως εξαπέστειλεν εγκύκλιον χαιρετιστήριον και εκάλεσεν όλα τα καλά και φιλότιμα παιδιά της Στρατίνιστας να σπεύσουν να ενισχύσουν το φιλοπρόοδον έργον της Ενώσεως. Η εγκύκλιος αύτη επροκάλεσεν αληθινήν θύελλαν ενθουσιασμού μεταξύ των ταξειμμένων Στρατσιανιτών, οι οποίοι έσπευσαν να συγχαρούν τους αναλαβόντας την πρωτοβουλίαν και να βεβαιώσουν το Διοικητικόν Συμβούλιον, ότι και αυτοί θα σπεύσουν να ενισχύσουν το έργον του, διότι αγαπούν την ιδιαιτέραν πατρίδα των και την ονειρεύονται προοδευμένην και απολαμβάνουσαν όων των αγαθών του σημερινού πολιτισμού.

Το Συμβούλιον της Ενώσεως ιδιαιτέραν μέριμναν και φροντίδα εξεδήλωσε δια την εκπαίδευσιν των παιδιών μας. Ως γνωστόν κατά την έναρξιν του σχολικού έτους το οποίον διανύομεν το

διδακτικόν προσωπικόν του Δημοτικού μας σχολείου ήτο ελλιπές. Το Συμβούλιον της Ενώσεως δι΄εγγράφου του προς την Γενικήν Διοίκησιν εζήτησε την συμπλήρωσιν του προσωπικού. Όπως και εγένετο, του επιθεωρητού της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Κονίτσης διορίσαντος από του Οκτωβρίου 1933 την διδασκάλισσαν Θάνου. Δεν υπολείπεται παρά η υπό του Γενικού Λογιστηρίου έγκρισις της δαπάνης δια να αναλάβη η διορισθείσα διδασκάλισσα τα καθήκοντά της.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον δια τελευταίας πράξεώς του συμφώνως προς το 31 άρθρον του Καταστατικού ανεκήρυξεν ευεργέτας και δωρητάς τους εν Νέα Υόρκη άριστα εγκατεστημένους Στρατσιανίτας κ.κ. Μιλτιάδην Βαρδάκην, Βασίλειον Λάζον, Δημήτριον Λάζον, Αναστάσιον Βαρδάκην, Ιωάννην Λάζον και Παναγιώτην Βαρδάκην διότι προθυμότατα ενίσχυσαν το Ταμείον της Ενώσεως δια χιλιοδράχμου προσφοράς έκαστος.

Το παράδειγμα των καλών τούτων τέκνων της Κοινότητός μας πρέπει να το μιμηθούν και άλλοι καλοί Στρατσιανίται της ξένης διότι αι ελλείψεις της ιδιαιτέρας των πατρίδος είναι πολλαί και το έργον της Ενώσεώς μας είναι επίπονον.

ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΙΤΗΣ

bullet hover email hover menu arrow