ΝΕΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ "Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργου" προϋπολογισμού €14.193,57 με ΦΠΑ

20 Σεπτέμβριος 2017


Ο Δήμος Κόνιτσας, διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: "Διαπλάτυνση οδού και τοίχος αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργου", με προϋπολογισμό €14.193,57 με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό €11.446,43 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών και ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00΄π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, του άρθρου 125 του Ν. 4412/16

bullet hover email hover menu arrow