ΝΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ.                                            ΤΟΠΙΚΗ KOINOTHTA  Π Υ Ρ Γ Ο Υ


ληροφορίες : X Παπαδημητρίου 

Εδρα: Πύργος Κόνιτσας-Ιωαννίνων. 

Τηλέφωνο : 26510-25888,28931 

Κινητό: 6932031888 

Φάξ : 26510- 24041,28931 Αρ. Εξερ/νου εγγρ.αρ.16 

e-mail cpapadim@in.gr 

Πύργος 07/11/2017


                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ.


Η Τοπική Κοινότητα του Πύργου Κόνιτσας, βρίσκει για άλλη μια φορά συμπαραστάτη και αρωγό στην επίλυση των προβλημάτων της την Περιφέρεια Ηπείρου και προσωπικά τον Περιφερειάρχη Κο Αλέξανδρο Καχριμάνη. 

Η επί δεκαετία ενασχόληση μας με τα της Κοινότητος Πύργου, και το πραγματικό ενδιαφέρον του Περιφερειάρχη για έργα που επιλύουν καθημερινά και έξω από τις δυνατότητες των Δήμων προβλήματα, μας επιτρέπει να ομολογήσουμε ότι πλήθος παρεμβάσεων στήριξαν και στηρίζουν και την κοινότητά μας. 

Δια του παρόντος δελτίου τύπου ευχαριστούμε την Περιφέρεια Ηπείρου για την νέα παρέμβαση σε κεντρικό δρόμο του οικισμού, και δηλώνουμε ότι η παρουσία και η λογική διαχείρισης των πόρων και των έργων από τον Κο Καχριμάνη έδωσε και δίνει υπόλοιπο ζωής στον τόπο και ιδίως σε κάποια χωριά όπως ο Πύργος.
Και βεβαίως οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι η αυτοδιοίκηση, τα προβλήματά της, και η επίλυσή των σε ορεινές περιοχές όπως είναι της Κόνιτσας δεν είναι παίγνιο επί χάρτου, δεν είναι άρθρα και μεγάλα χαμπέρια, αλλά είναι δυναμική η οποία έχει να κάνει με την πραγματικότητα και όχι με τa παιχνίδια στο διαδίκτυο και την προβολή στο FB,για το θεαθήναι.                                            Ευχαριστούμε θερμά Κε Περιφερειάρχη.

                                                                Με εκτίμηση

                                                 Χρήστος Παπαδημητρίου.

                                                Εκπρόσωπος Τ Κ Πύργου.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ιωάννινα 06-11-2017

Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα ΤΚ 45 221

Πληροφορίες: Γ.Ευτυχιάδης

Τηλέφ : 2651087303 - Fax : 2651070472

E-mail: g.eftychiadis@php.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 124831/4982

ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης & ορισμός αποφαινόμενων οργάνων


Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα

Καλλικράτης¨.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου Π.Δ 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/27-

12-2010).

3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/τ.Α’/29-2-84) «Δημόσια έργα και

ρυθμίσεις συναφώς θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους

Ν.2229/94, 2338/95 και 2472/96.

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 609/1985 (ΦΕΚ 223/τ.Α’/1985) «Κατασκευή Δημοσίων

Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα ΠΔ 23/93, 286/94,

368/94, 402/96, 210/97 και 218/99.

5. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν.1799/1988.

6. Τις διατάξεις του Ν.696/74 «περί αμοιβών μηχανικών κλπ» όπως τροποποιήθηκε

με το ΠΔ 515/89 και ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και

εκπόνησης μελετών» όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ194/79 και ισχύει σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 425/τ.Α’/1986) «περί εφαρμογής του φόρου

προστιθέμενης αξίας» και του αριθ. ΕΔ2γ/01/24/Φ51/6-2-87 εγκύκλιο του

ΥΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την εφαρμογή του ΦΠΑ στις συμβάσεις έργων και

μελετών που θα καταρτιστούν μετά την 1-1-1987 καθώς και τις σχετικές

συμπληρωματικές διατάξεις που εγκρίθηκαν μεταγενέστερα.

9. Το ΠΔ 171/87 (ΦΕΚ 84/τ.Α΄ ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες

διατάξεις

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, στην οποία περιλαμβάνεται και το έργο που περιγράφεται

αναλυτικά παρακάτω.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000,00) σε βάρος των

πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2014ΕΠ53000003


«Συντήρηση  αποχιονισμός  αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού και λοιπού

οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2013ΕΠ03000011)»

(Υποέργο: Επιχορήγηση δήμου Κόνιτσας για το έργο ¨Αποκατάσταση εσωτερικής

οδοποιίας Πύργου Κόνιτσας¨) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

2. Ορίζουμε Προϊσταμένη Αρχή του εν λόγω έργου το δήμο Κόνιτσας και Διευθύνουσα

Υπηρεσία τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου ΚόνιτσαΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Δήμος Κόνιτσας

2. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δήμου Κόνιτσας

3. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ηπείρουbullet hover email hover menu arrow