ΝΕΑ

Έγκριση διάθεσης πίστωσης (12-8-2016 )

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ   
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ    
 
 
             Ιωάννινα  12-08-2016
       
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
Πλατεία Πύρρου 1 Ιωάννινα ΤΚ 45 221           
          Πληροφορίες: Γ.Ευτυχιάδης                                                Αριθ. Πρωτ.: 73716/3786
Τηλέφ : 2651087303 - Fax : 2651070472
E-mail: g.eftychiadis@php.gov.gr
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης & ορισ΅ός αποφαινό΅ενων οργάνων
 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω΅ένης ∆ιοίκησης − Πρόγρα΅΅α Καλλικράτης¨. 
2. Τον Οργανισ΅ό της Περιφέρειας Ηπείρου Π.∆ 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2712-2010). 
3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84 (ΦΕΚ 23/τ.Α’/29-2-84) «∆η΅όσια έργα και ρυθ΅ίσεις συναφώς θε΅άτων» όπως τροποποιήθηκε και συ΅πληρώθηκε ΅ε τους Ν.2229/94, 2338/95 και 2472/96.
4. Τις διατάξεις του Π∆ 609/1985 (ΦΕΚ 223/τ.Α’/1985) «Κατασκευή ∆η΅οσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε και συ΅πληρώθηκε ΅ε τα Π∆ 23/93, 286/94, 368/94, 402/96, 210/97 και 218/99.
5. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν.1799/1988.
6. Τις διατάξεις του Ν.696/74 «περί α΅οιβών ΅ηχανικών κλπ» όπως τροποποιήθηκε ΅ε το Π∆ 515/89 και ισχύει σή΅ερα.
7. Τις διατάξεις του Ν.716/77 «περί ΅ητρώου ΅ελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης ΅ελετών» όπως τροποποιήθηκε ΅ε το Π∆194/79 και ισχύει σή΅ερα.
8. Τις διατάξεις του Ν.1642/86 (ΦΕΚ 425/τ.Α’/1986) «περί εφαρ΅ογής του φόρου προστιθέ΅ενης αξίας» και του αριθ. Ε∆2γ/01/24/Φ51/6-2-87 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε σχετικά ΅ε την εφαρ΅ογή του ΦΠΑ στις συ΅βάσεις έργων και ΅ελετών που θα καταρτιστούν ΅ετά την 1-1-1987 καθώς και τις σχετικές συ΅πληρω΅ατικές διατάξεις που εγκρίθηκαν ΅εταγενέστερα.
9. Το Π∆  171/87  (ΦΕΚ  84/τ.Α΄ ) Όργανα που αποφασίζουν ή γνω΅οδοτούν και ειδικές ρυθ΅ίσεις σε θέ΅ατα  έργων που εκτελούνται από τους ΟΤΑ και άλλες διατάξεις
 
 
Και αφού λάβα΅ε ειδικότερα υπόψη:
 
την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, στην οποία περιλα΅βάνεται και το έργο που περιγράφεται αναλυτικά  παρακάτω. 
 
 
 
 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ΅ ε
 
1. Εγκρίνου΅ε την διάθεση πίστωσης δέκα χιλιάδων ευρώ (€ 10.000,00) σε βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου ΅ε Κ.Α 2014ΕΠ53000007 «Αντι΅ετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ 2010ΕΠ03000014)» (Υποέργο: Επιχορήγηση δή΅ου Κόνιτσας για το έργο ¨∆ιευθέτηση ρέ΅ατος στην περιοχή Πύργου Κόνιτσας¨) για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 
2. Ορίζου΅ε Προϊστα΅ένη Αρχή του εν λόγω έργου το δή΅ο Κόνιτσας και ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του δή΅ου Κόνιτσας 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
                                                             
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
 
1. ∆ή΅ος Κόνιτσας
2. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών δή΅ου Κόνιτσας
3. Περιφερειακό Τα΅είο Ανάπτυξης Ηπείρου 
bullet hover email hover menu arrow