ΝΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜΟ 16ον /06-06-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


154/2014ΘΕΜΑ 4ον
Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εξώδικης όχλησης – πρόσκλησης – διαμαρτυρίας κατά της Ανωνύμου Εταιρίας Vodafone Α.Ε σχετικά με την μίσθωση της σχετικής κεραίας στην Τ.Κ. Πύργου.


Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήμερα στις 06-06-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κόνιτσας, μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου της με αριθμό πρωτ: 6328/05-06-2014 η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr) και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη τα σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87 07.06.2010).


Από τα επτά (07) μέλη, στην συνεδρίαση παρευρέθησαν έξι (06) μέλη, που απαρτίζουν ολομέλεια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.


Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (07) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω, που εκλέχτηκαν με την υπ’ αριθ. 2/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας :


 


Α/Α   Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                      ΙΔΙΟΤΗΤΑ   


1. Γαργάλας Β. Παναγιώτης                          Πρόεδρος


2. Καρράς Αναστ. Νικόλαος                          Αντιδήμαρχος


3. Ραπακούσιος Απόστολος                          Αν. Μέλος


4. Τσούβαλη-Τσαρούχη Αικατερίνη              Τακτικό Μέλος


5. Παπασπύρου Αντρέας                              Τακτικό Μέλος


6. Παρασκευάς Χαρίλαος                              Αν. Μέλος


 


Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ


1.Παγανιάς Κων/νος                                     Τακτικό Μέλος


2.Χαβάς Ιωάννης                                           Τακτικό Μέλος


3.Παπαμιχάλη Ελένη                                     Τακτικό Μέλος


                    


Στη συνεδρίαση παρέστη ως Ειδικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτής, η κα Τσινασλάν Βασιλική, του Κλάδου ΔΕ Η/Υ, με Βαθμό Δ1’, υπάλληλος με σύμβαση αορίστου χρόνου του Δήμου Κόνιτσας.


Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το συγκεκριμένο θέμα σε εφαρμογή του άρθρου 75 § 3 του Ν. 3852/2010.


Η Οικονομική Επιτροπή και γενομένης ψηφοφορίας, ομόφωνα αποδέχτηκε και αποφάσισε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα που πρότεινε ο κ. Πρόεδρος.


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής για το 3ον θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Καρρά Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής


Προστασίας, ο οποίος ανέφερε τα εξής:


Στα πλαίσια της εκμίσθωσης κεραίας στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon», στην Τοπική Κοινότητα του Πύργου του Δήμου Κόνιτσας, έχουν προκύψει προβλήματα σχετικά με την τήρηση συγκεκριμένων όρων της σύμβασης εκ μέρους της μισθώτριας εταιρείας, τα οποία, ο Δήμος Κόνιτσας, ως εκμισθωτής, καλείται να τα επισημάνει και να ζητήσει την διόρθωσή τους.


Προς πληρέστερη ενημέρωση παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της εξώδικης επιστολής κατά της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας.


 


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΆΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ


ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ


 


Του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δήμος Κόνιτσας» που εδρεύει στην Δημοτική Κοινότητα Κόνιτσας, με Α.Φ.Μ 800161749 ΔΟΥ Ιωαννίνων και εκπροσωπείται νόμιμα.


ΚΑΤΑ


Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «Vodafone-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Τζαβέλλα, αριθ. 1-3, με Α.Φ.Μ. 094349850 ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων
Όπως γνωρίζετε, με την αρ. 39/10-02-2012 [ΑΔΑ: Β441ΩΛ4-ΔΟΩ] απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας, στην οποία ασκήθηκε έλεγχος νομιμότητας με το με αρ.Πρωτ. 13090/3378/12-3-2012 αποφασίστηκε η εκμίσθωση πεντακοσίων (500) τ.μ. δημοτικής έκτασης στην θέση « Ύψωμα Πύργος» της Τοπικής Κοινότητας Πύργου στην εταιρεία σας, με σκοπό τη συνέχιση της λειτουργίας του σταθμού κινητής τηλεφωνίας μέχρι την 20η /02/2022, ορίστηκε το μίσθωμα στο ποσό των 5.000 ευρώ ετησίως, καταβαλλόμενο σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες δόσεις και ανατέθηκε στον Δήμαρχο η διαπραγμάτευση με τους εκπροσώπους της εταιρείας σας για την εφάπαξ χορήγηση ποσού 10.000 ευρώ για την επισκευή του δρόμου, που οδηγεί στην κεραία, ο οποίος καταστρέφεται λόγω της κίνησης των οχημάτων της εταιρείας προς το χώρο του σταθμού κινητής τηλεφωνίας.


Ακολούθως, με την αρ. 12/24-01-2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας επανήλθε το θέμα της εν λόγω μίσθωσης και τροποποιήθηκε η αρ. 39/10-02-2012 απόφαση του ιδίου οργάνου ως προς το ύψος του καταβαλλόμενου μισθώματος και τις πρόσθετες δαπάνες, τις αφορώσες την συντήρηση του δρόμου, που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, ορίστηκε το μίσθωμα στο ποσό των 3.000 ευρώ, ετησίως, καταβαλλόμενο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις και ανατέθηκε στον Δήμαρχο η διαπραγμάτευση με την εταιρεία: Vodafone Α.Ε. για την εφάπαξ χορήγηση ποσού -πέραν του συμφωνηθέντος μισθώματος- για την επισκευή του προαναφερόμενου δρόμου. Για την επισκευή του συγκεκριμένου δρόμου αξίζει να σημειωθεί ότι, η εταιρεία σας δεν έχει προβεί ακόμη σε καμία απολύτως ενέργεια.


Στις 04/09/2013 λοιπόν υπεγράφη μεταξύ του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας σας και του Δήμου Κόνιτσας, -νομίμως εκπροσωπούμενου από εμένα, ως Δήμαρχο-, το  σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως. Στη βάση λοιπόν ενός πνεύματος συνεργασίας δεχτήκαμε τις προφορικές σας δεσμεύσεις για τις εκ μέρους σας παρεμβάσεις με σκοπό την επισκευή του δρόμου, που οδηγεί στις εγκαταστάσεις του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Αφ’ ενός μεν, δεν προβήκατε σε καμία ενέργεια προς υλοποίηση των ανωτέρω μέχρι και σήμερα, αφετέρου δε εισπράξαμε μία εν πολλοίς ανειλικρινή συμπεριφορά περί δήθεν τακτοποίησης του ανωτέρω θέματος.


Ανάμεσα λοιπόν στους συμβατικούς όρους της μίσθωσης περιλαμβάνεται (υπό στοιχ. 1) η συνομολογημένη πρόβλεψη ότι: «η όλη εγκατάσταση και λειτουργία θα γίνει με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνες της μισθώτριας».


Εν συνεχεία, και υπό στοιχ. 8 προβλέπεται η υποχρέωση της μισθώτριας: «να συντηρεί και να διατηρεί σε καλή κατάσταση το μίσθιο, η χρήση του οποίου αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος και να επισκευάζει κάθε ζημιά που θα προκαλείται αποδεδειγμένα με δική της υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα προσώπου, για το οποίο αυτή υπέχει ευθύνη.»


Επιπροσθέτως, αμοιβαία έγινε δεκτός και αποτυπώθηκε στο κείμενο του παραπάνω ιδιωτικού συμφωνητικού όρος (υπό στοιχ.9) σύμφωνα με τον οποίο: «Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί το ως άνω μίσθιο καθαρό και καλαίσθητο».


Παρ’ όλα αυτά, σεις, επιδεικνύοντας μια πρωτοφανώς αντισυμβατική συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα κάνετε ακώλυτη χρήση του μισθίου, προβήκατε σε πράξεις-παραλείψεις κατά τη λειτουργία του σταθμού, που προκάλεσαν υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος της περιοχής.


Πιο συγκεκριμένα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου (Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας) επιλήφθηκε του ανωτέρω θέματος κατόπιν σχετικής αναφοράς του Προέδρου της Τοπική Κοινότητας Πύργου και δρομολόγησε τη διαδικασία αυτοψίας με τη βοήθεια σχετικού κλιμακίου της, που μετέβη στην περιοχή.


Διαπιστώθηκε λοιπόν σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αυτοψίας ότι, ο σταθμός βάσης της κινητής τηλεφωνίας λειτουργεί αφ’ ενός κατά παράβαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της εγκεκριμένης μελέτης, που τη συνοδεύει καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας και αφετέρου προκαλεί υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος δεδομένου ότι, μεταξύ των άλλων παραβάσεων διαπιστώθηκε:


Α) Η πλημμελής διαχείριση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων, που προκάλεσε σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας, σημειακή υποβάθμιση των ανωτέρω στρωμάτων του εδάφους και μάλιστα με επικίνδυνες ουσίες, που υπάρχουν σ’ αυτά, κατά παράβαση των


σχετικών διατάξεων.


Β) Η καύση εκ μέρους της εταιρείας πλαστικών υλών, που προκάλεσε παροδική και σημειακή υποβάθμιση του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.


Γ) Η πλημμελής διαχείριση (ανεξέλεγκτη διάθεση) των στερεών αποβλήτων (φίλτρα λαδιού, φίλτρα αέρα, πλαστικά μπουκάλια και σωλήνες καθώς και άλλα απορρίμματα) προκάλεσε υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα οι επικίνδυνες ουσίες, που πιθανά υπάρχουν σ’ αυτά να μεταφέρονται στα ανώτερα στρώματα του εδάφους.


Για όλα τα παραπάνω μάλιστα, σας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους πέντε (5) χιλιάδων ευρώ από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου.


Για όλους τους παραπάνω λόγους


Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας


Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αντισυμβατική, παράνομη και επικίνδυνη για τα τοπικά μας συμφέροντα λειτουργία του σταθμού σας στην Τοπική Κοινότητα Πύργου.


Σας καλούμε να αποκαταστήσετε κάθε είδους ζημία που προκλήθηκε στην περιοχή από τη λειτουργία του σταθμού σας και εφιστούμε την προσοχή σας για την απαρέγκλιτη τήρηση των όρων του από 4/9/2013 ιδιωτικού συμφωνητικού.


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα εξώδικη όχληση, πρόσκληση και διαμαρτυρία σε αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται για γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς ταυτόχρονα ολόκληρο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεώς του.


 


Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,  φαίνεται στο Πρακτικό Νο 16ον της 06-06-2014 έκτακτης συνεδρίασης, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις από τον εισηγητή και όσοι εκ των Μελών της Οικονομικής Επιτροπής πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους, στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αφού προηγήθηκε ψηφοφορία, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.


Η Οικονομική Επιτροπή


Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.


? Το άρθρο 72 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»


? Το άρθρο 158 § 1 του Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»)


? Το Π.Δ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από διατάκτες»


Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αντιδημάρχου.


Και μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ : Υπέρ : - 6 - Κατά : - 0- Λευκά : -0-


1.Την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών δικαστικού Επιμελητή στην Αστική Εταιρεία Δικαστικών Επιμελητών: Ρουμελιώτης Σ.-Μανωλάκου Σ.- Μαδεμτζής Ι. ΑΕΔΕ, Απελλού 4, Αθήνα, Τ.Κ 10551 με ΑΦΜ 997379667 ΔΟΥ Α’ Αθηνών, για την επίδοση των παραπάνω στην εισήγηση αναφερόμενων εγγράφων.


2. Εξουσιοδοτεί τον κ Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.


3. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


4. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται.


5. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.


Η απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό 154/2014.


Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε τους παριστάμενους για τη συμμετοχή τους, κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης και ζήτησε να υπογράψουν στο πρακτικό αυτό όπως παρακάτω:

 

               Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                           Γαργάλας Β. Παναγιώτης

                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                            1.Καρράς Αναστ. Νικόλαος

                            2. Ραπακούσιος Απόστολος

                            3. Τσούβαλη-Τσαρούχη Αικατερίνη

                            4. Παπασπύρου Αντρέας

                            5. Παρασκευάς Χαρίλαος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικού συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κόνιτσας.

                                                                                                                                                                         Κόνιτσα, 06-06-2014

                                                                             Ο Δήμαρχος

                                                                    Και κατ’ εντολη   Δημάρχου

 

 

 

 

 

 

 

bullet hover email hover menu arrow