ΝΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2-10-2013

Αγαπητέ Φάνη με αυτή την απόφαση ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια ανάπλασης ολόκληρου του χώρου της κεντρικής μας πλατείας.
Η μελέτη είναι έτοιμη.
Θα σας ενημερώνω για κάθε απόφαση που θα υπογράφεται.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ ΝΑ ΕΧΕΙ.


ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΩΛ4-3ΤΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11005
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-09-2013
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Αριθ. 156
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη
ωρίμανση και υποβολή προς ένταξη των έργων»: 1. «Ανάπλαση του κέντρου του οικισμού της
Τοπικής Κοινότητας Πύργου», 2. «Ανάπλαση χώρου στάθμευσης και περιοχής «Πλατάνου» και
ανακατασκευή καλντεριμιών στην Τοπική Κοινότητα Καστανέας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Έχοντας λάβει υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν. 3582/2010.
2. Τις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
4. Την υπ' αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση του Υπ.
Οικονομικών περί καθορισμού νέων ορίων προϋπολογισμού για δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών.
5. Την αριθ. 141/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης.
6. Το ΤΔΕ του Δήμου Κόνιτσας για το έργο «Τεχνική βοήθεια του Δήμου Κόνιτσας» που
υπέβαλε στην πρόσκληση της ΜΟΔ με κωδικό 1.1 στην κατηγορία πράξεων «Ενίσχυση της
διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για
την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων» Κωδ. 01.85.01.04.
7. Το από 5-08-2013 έγγραφο του Δήμου Κόνιτσας προς την ΜΟΔ περί επικαιροποίησης του
φυσικού αντικειμένου του ανωτέρω έργου.
8. Την υπ αριθμ. 537/08-03-2012 απόφαση ένταξης του ανωτέρω έργου και εγγραφή αυτού
για χρηματοδότηση στη ΣΑΕ 019/8 με κωδικό 2012ΣΕ01980050.
9. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας με σκοπό την υποβολή των
έργων για χρηματοδότηση στο πλαίσιο ανοιχτών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ (όπως υπάρχουσα
πρόσκληση ΕΕΤΑΑ και λοιπών) και την αδυναμία εκτέλεσης της υπηρεσίας αυτής από το
υπάρχον προσωπικό του Δήμου.
10. Την προσφορά της πολιτικού μηχανικού κ. Γούλα Ευγενίας, μέλος ΤΕΕ με αριθμό 130981,
με έδρα Π. Αθηναγόρα 21 στα Ιωάννινα και ΑΦΜ 142345695, ΔΟΥ Ιωαννίνων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απευθείας ανάθεση Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη
ωρίμανση-και υποβολή προς ένταξη των έργων»: 1. «Ανάπλαση του κέντρου του οικισμού της
Τοπικής Κοινότητας Πύργου», 2. «Ανάπλαση χώρου στάθμευσης και περιοχής «Πλατάνου» και
ανακατασκευή καλντεριμιών στην Τοπική Κοινότητα Καστανέας» στην πολιτικό μηχανικό κ.
Γούλα Ευγενία, μέλος ΤΕΕ με αριθμό 130981, με έδρα Π. Αθηναγόρα 21 στα Ιωάννινα και ΑΦΜ
142345695, ΔΟΥ Ιωαννίνων, συνολικής δαπάνης 12.054,00€.
H δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 30.6117.03 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣbullet hover email hover menu arrow