ΑΡΧΙΚΗ

.


Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 125.000,00 ΕΥΡΩ

Προκηρύξεις

23 Σεπτεμβρίου 2019

Εμφανίσεις: 46

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», με συνολικό προϋπολογισμό 125.000,00 ΕΥΡΩ ( με ΦΠΑ), με CPV: 45233141-9 «Εργασίες συντήρησης οδών», και κωδικός NUTS: EL543.

Το έργο συντίθεται στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 100.777,61 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ως καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Οκτωβρίου 2019, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 2019, ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Το ΕΣΗΔΗΣ προσφέρει τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που αφορά στη σύνταξη και διαχείριση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το θα «φορτωθεί» από το συνημμένο αρχείο XML που παρέχουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο νέο σχετικό μενού «Promitheus ESPDint – ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕΣ/eΤΕΥΔ» της διαδικτυακής πύλης.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ


       ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ


       ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


         Π Υ Ρ Γ Ο Υ


 


Πληροφορίες : X Παπαδημητρίου


Έδρα: Πύργος Κόνιτσας                                         


Τηλέφωνο : 26510-25888,01090


 Κινητό: 6932031888


Φαξ : 26510- 24041,01090                                                                        Πύργος         24/07/2019


e-mail cpapadim@in.gr                                                                     


 

                                     Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ.


 

Η  ΤΚ. Πύργου με ειλικρινείς  προσπάθειες προς την Περιφέρεια Ηπείρου και ιδιαίτερα στις επαφές της προσωπικά με τον Περιφερειάρχη Κο Αλέξανδρο  Καχριμάνη, έπεισε με εμπεριστατωμένο αίτημα  τις τεχνικές υπηρεσίες, και ο περιφερειάρχης υποστήριξε υπογράφοντας μια ακόμη πίστωση  125.000,00 ευρώ  για ένα άκρως απαραίτητο λόγω επικινδυνότητας  έργο στην 39Η επαρχιακή οδό προς Πύργο.


Το άμεσο ανθρώπινο αλλά και πραγματικό  ενδιαφέρον του  Κου Αλέξανδρου Καχριμάνη και  για τον Πύργο μπορεί κανείς να το διακρίνει με έργα για το χωριό μας από την γέφυρα μέχρι  τον οικισμό  και όχι με λόγια ακόμη και σε αυτές τις ανεπανάληπτες οικονομικές συγκυρίες.


Υποέργο: «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας» έγκριση πίστωσης    125.000,00 ευρώ».


Η Κοινότητα ευχαριστεί θερμά τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας  και προσωπικά τον Περιφερειάρχη


 κκ Αλέξανδρο Καχριμάνη.


Χρήστος Παπαδημητρίου


Εκπρόσωπος Τα Κοινότητος


Πύργου.Για περισσότερες αεροφωτογραφίες πατήστε εδώbullet hover email hover menu arrow