ΑΡΧΙΚΗ

 

 

       

                                             Τ Ο Π Ι Κ Η   Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α

                                         

                                               Π  Υ  Ρ  Γ  Ο  Υ

 

                                                                                                                                              

                                                                                                  

                                                                     

 

                          

                                    

                             Κ Α Λ Η   Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η .

                                                      

                                                  

                                                           Χρήστος Παπαδημητρίου

 

                                                        Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας

                                                                                                                                           

                                                             Π Υ Ρ Γ Ο Υ-ΚΟΝΙΤΣΑΣ.                  

   

bullet hover email hover menu arrow